Karmoy-freestyleklubb.com (c) 2010                  

 

 

Konkurransereglement
Grenseseksjon freestyle/discojazz

Vedtatt i seksjonsstyret 15.8.2006, med endringer seinest 13.3.2007.

 

§ 1 – hvilke konkurranser reglementet gjelder

Dette reglementet gjelder for konkurranser i regi av grenseksjon freestyle/discojazz, eller som arrangeres på vegne av seksjonen, i grenene freestyle/discojazz, slowdance, disco, freestyle (i dette dokumentet kalt IDO-freestyle), hip hop, showdance, dance 4 fans og jazz.

 

Reglementets §§ 7 og 8, og § 4 hva gjelder barneidrettsbestemmelsene, er også bindende for alle konkurranser i regi av klubber i seksjonen.

 

§ 2 – nivåinndeling

Nivåinndeling i freestyle/discojazz er førstegangsstartere, rekruttering, litt øvet, mester, champion og elite. I dobbel er det felles champion/elite-klasse. Konkurransekomitéen kan også bestemme å slå sammen klassene mester og champion/elite.

 

I slowdance er det to klasser, åpen klasse (freestyle/discojazz-dansere til og med mester­klasse) og champion/elite.

 

I solo disco og hip hop, og i disco small group, er det to klasser, åpen klasse og champion/elite. Sistnevnte klasse omfatter champion-/elitedansere i freestyle/discojazz, pluss dansere som har rykket opp i den aktuelle klassen.

 

I duo disco og hip hop er det én nivåklasse. Det samme gjelder i solo, duo og small group showdance, og i jazz.

 

I dance 4 fans er det to nivåklasser, nybegynner og øvet.

 

I dobbel/duo og small group avgjør beste dansers nivåklasse. Skiller det mer enn én klasse (dobbel freestyle/discojazz) kan paret gå ned en klasse fra beste dansers nivå.

 

Dersom det arrangeres konkurranser i andre øvelser enn de som er listet her, gjelder reglementet om nivåinndeling så langt det passer.

 

§ 3 – opprykksbestemmelser

Freestyle/discojazz

Førstegangsstartere rykker opp til rekruttering etter første konkurranse. Deretter skal det være opprykk etter følgende poengskala: Til litt øvet 7 poeng ved konkurranser i rekrutterings­klassen, til mester 14 poeng i litt øvet, og til champion/elite 21 poeng i mester.

 

Danser som har nådd champion-nivå bestemmer selv om vedkommende vil danse i champion eller elite høsten 2006. Opp-/nedrykk gjøres deretter ved hvert halvårsskifte (prøveordning).

 

Klubben kan på skjønnsmessig grunnlag gi dansere opprykk dersom det mangler få poeng i f.t skalaen over.

 

Poeng gis kun i singel/solo, og etter følgende skala:

 

 

Ved minst fem dansere i finale etter innledende runder

Ved direkte finale

1. plass

7 poeng

5 poeng

2. plass

5 poeng

4 poeng

3. plass

4 poeng

3 poeng

4. plass

3 poeng

2 poeng

5. plass

2 poeng

1 poeng

6. plass

1 poeng

1 poeng

 

Disco, hip hop, dance 4 fans

Dansere som har rykket opp i champion/elite i freestyle/discojazz, danser i champion/elite (øvet) også i disco, hip hop og dance 4 fans.

 

Utøver som oppnår 14 poeng i åpen klasse i disco eller hip hop, rykker også opp i champi­on/elite i denne grenen. I dance 4 fans velger danseren selv tidspunkt for å gå opp fra nybegynner til øvet.

 

§ 4 – aldersinndeling

Freestyle/discojazz og slowdance

Aldersklasser skal normalt være 10-12 år[1], 12-14 år[2], 14-16 år, 16-18 år og over 18 år. Konkurransekomitéen kan tilpasse klasseinndelingen der det er hensiktsmessig i f.t antall påmeldinger.

 

Opprykk skjer den dagen man fyller år.

 

I dobbel følges eldste dansers alder.

Disco, IDO-freestyle, hip hop, showdance, dance 4 fans, jazz

I IDO-grener er aldersinndelingen: Barn (til og med det året man fyller 12 år), junior (til og med det året man fyller 15 år) og senior. Denne inndelingen følges også i dance 4 fans.

 

I duo og gruppe følges eldste dansers alder.

Barneidrettsbestemmelsene

Alle konkurranser avvikles i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.

 

§ 5 – avvikling av konkurranser, generelt

Alle deltakere på øverste nivå må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Danseforbund. Slikt medlemskap er en forutsetning for å være aktuell for deltakelse i internasjonale mesterskap.

 

Par og grupper skal representere samme klubb. Det er i henhold til Idrettsforbundets lover ingen begrensninger m.h.t medlemskap i flere klubber.

 

§ 6 – musikk

Tempo i freestyle/discojazz er 34-38 takter i minuttet, og i disco og IDO-freestyle 33-35 takter i minuttet. I hip hop spilles hip hop-musikk med 26-30 takter i minuttet. I slowdance spilles musikk med passende tempo.

 

I dance 4 fans konkurreres det i én sang/koreografi per nivåklasse. Det bestemmes på kongressen i forkant hvilke sanger det skal konkurreres i kommende semester.

 

I jazz spilles musikk i henhold til IDOs anvisninger.

 

I showdance har utøverne egen musikk, som også kan være mikset.

 

§ 7 – trinnvalg/akrobatikk

Freestyle/discojazz og slowdance

Det skal benyttes trinn og bevegelser fra freestyle/discojazz utdannelsen. I alle freestyle­klasser er det tillatt med hopp, spagater, foroverrulle og vanlig bro. I spot er det i tillegg tillatt med bakoverrulle og håndstående øvelser på en eller to hender.

 

Løft er tillatt i dobbelspot’er, dog ikke øvelser hvor utøver roterer rundt egen akse.

 

Utover dette er det ikke tillatt med akrobatikk i freestyle/discojazz. I slowdance kan utøver – i tillegg til det ovennevnte – utføre brooverganger forover og bakover.

Disco, IDO-freestyle, hip hop, showdance, jazz

I disse grenene følges IDOs regelverk (som utøverne i de angjeldende grenene forutsettes å kjenne) så langt det ikke er i strid med dette reglementet.

 

I disco er det overhodet ikke tillatt med akrobatikk der kroppen roterer rundt egen akse. Løft er heller ikke tillatt i duo – heller ikke øvelser som ikke kan utføres uten hjelp fra partner. For øvrig siteres fra IDO-regelverket pkt 7 (allowable movements):

 

“Slides, leaps, jumps, kicks, spins and pirouettes. Floor figures such as splits, back and bump spins are allowed, but should be kept to a minimum. Long running jumps (freestyle løpetrinn) moving across the floor, must not exceed four steps at a time.”

 

I showdance konkurreres etter IDOs showdance-regler, ikke ”disco show dance”.

 

I IDO-freestyle, showdance og jazz er det ikke akrobatikkbegrensninger i solopresentasjoner.

 

§ 8 – antrekk, rekvisitter og sminke

Følgende regler gjelder for antrekk:

 

·         Førstegangsstartere og rekruttering: Vanlig treningstøy

·         Litt øvet: Drakter kan være sydd av stoffer uten sølv, gull eller glitter. Pynt kan heller ikke være sølv, gull eller glitter. Steiner er ikke tillatt, heller ikke fjær eller frynser.

·         Mester og champion/elite: Ingen begrensninger

 

Det er tillatt med afrosandaler eller annet egnet skotøy.

 

I small group er det ikke tillatt med løse effekter (hakker, jakker o.l) som kan tas av. I showdance skal rekvisitter bæres inn og ut av utøveren selv, og ikke søle til golvet.

 

Det er ikke tillatt med sminke før det året man fyller 11 år. I aldersklassen 10-12 år er kun beskjeden og nøytral sminke tillatt.

 

§ 9 – oppsett av runder

Antall runder i konkurransen settes opp slik at ikke uforholdsmessig mange dansere går ut mellom to runder. Det skal planlegges for at minst halvparten av utøverne kvalifiserer seg for neste runde. I semifinaler skal det tilstrebes 12 dansere, og i finaler 6.

 

I singel freestyle/discojazz og i slowdance skal det gjennomføres ”annet forsøk” etter innledende runde, slik at alle utøvere får anledning til å vise seg fram for dommerne minst to ganger. I dobbel skal det gjennomføres oppvarmingsrunde eller ”annet forsøk”, slik at alle er sikret å danse minst to ganger.

 

For barn til og med det året det fyller 10 år, gjelder barneidrettsbestemmelsene. Her skal alle deltakerne danse i alle runder.

 

§ 10 – avvikling av rundene, presentasjoner/spot

Antall dansere per heat

Finaler avvikles med alle deltakere på golvet samtidig, ev. i tillegg til solospot som skissert nedenfor. Unntak er showdance og jazz, der én og én danser gjør unna sin runde, og disco small group, der det kan danse opptil to grupper samtidig.

 

For øvrig deles en runde opp i det antall heat som er nødvendig for å avvikle runden på en forsvarlig måte. Semifinaler i singel/solo skal alltid avvikles som ett felles heat.

 

I finaler som teller ved uttak til internasjonale mesterskap skal det om mulig alltid være minst seks dansere i finalen. Om nødvendig kan det arrangeres omdans blant de utøverne som er nærmest finaleplass, men ikke kvalifisert.

Solospot’er

I finalene i freestyle/discojazz er det solopresentasjoner i klassene mester og champion/elite, i slowdance i champion/elite over 14 år. Dommerpanelet er plassert på kortsiden, og spot’en danses mot dette. Varighet 30 sekunder (16 takter) i freestyle/discojazz, og 30-45 sekunder i slowdance.

 

I disco, IDO-freestyle og hip hop er det solopresentasjoner i alle runder. Dommerpanelet er plassert på langsiden, og spot’ene danses mot dette. Varighet ett minutt.

 

I showdance og jazz skal presentasjonene (nummeret) ha en varighet mellom 1:45 og 2:15.

 

Utøvere/par på øverste nivå skal danse spot’er en og en i finalene – dog kan finaler i disco og hip hop på øverste nivå også avvikles slik at to og to utøvere/par er på golvet samtidig. Spot’er for øvrig avvikles slik det er mest hensiktsmessig.

 

Når musikken stoppes, skal utøver avslutte spot’en og gå av golvet.

 

§ 11 – tvisteløsning, jury

 

For hver konkurranse i regi av seksjonen, skal det oppnevnes en jury. Juryens sammensetning bestemmes av seksjonsstyret etter forslag fra arrangøren.

 

Ved overtredelse av disse eller andre bestemmelser knyttet til konkurransen, skal det først gis en advarsel fra juryen/juryens leder eller fra arrangør. Ved fortsatt overtredelse fatter juryen vedtak om diskvalifikasjon etter bestemmelsene nedenfor.

 

Juryen skal tre sammen dersom det er uklarheter m.h.t tolkningen av disse eller andre bestemmelser knyttet til konkurransen, eller dersom bestemmelsene overtres etter at det først er gitt advarsel. Juryen fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Juryens avgjørelse er endelig for den aktuelle konkurransen og kan ikke omgjøres, men kan bringes inn for seksjonsstyret for ev. framtidig endret praksis.[1]   I henhold til barneidrettsbestemmelsene omfatter aldersklassen 10-åringer som fyller 11 år i inneværende kalenderår. Det arrangeres ikke norgesmesterskap for denne aldersgruppen.

[2]   I henhold til barneidrettsbestemmelsene omfatter aldersklassen ved norgesmesterskap 12-åringer som fyller 13 år i inneværende kalenderår.